نوانک، حامی تولید و کالای ملی

نوانک چگونه از کالا و خدمات ملی حمایت می کند؟

در سالی که به عنوان حمایت از کالای ایرانی نام گذاری شده است، بسیاری از افراد و مجموعه ها به […]

تفاوت های بسیار مهم فروش و بازاریابی

تفاوتهای بین بازاریابی و فروش که هر کارآفرین یا مدیری باید آن را بداند

تفاوت بین فروش و بازاریابی در چیست؟ فروش و بازاریابی، دو واژه ای که بسیار درباره اش شنیده ایم، این […]