تعرفه های نوانک را ببینید

لیست قیمت پلن‌های ارسال پیام صوتی (جشنواره نوانکی)

 • شماره
 • کانال
 • شارژ
 • پنل
 • پایه
 • 1,995,000 تومان
 • اختصاصی (عادی)
 • 8 تماس هزمان
 • 50,000 تومان
 • یکساله
 • استاندارد
 • 3,595,000 تومان
 • اختصاصی (عادی)
 • 25 تماس هزمان
 • 100,000 تومان
 • یکساله
 • حرفه ای
 • 4,995,000 تومان
 • اختصاصی (رند)
 • 50 تماس هزمان
 • 200,000 تومان
 • یکساله

* مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور اضافه خواهد گرفت.
* افزایش تماس همزمان به بیش از 8 تماس فقط برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می باشد.
* در صورت تمایل به افزایش تماس همزمان به ازای هر کانال مبلغ 90 هزار تومان محاسبه می شود.
* شماره بصورت مادام العمر در مالکیت مشترک می باشد و هزینه شماره و کانال یکبار پرداخت می باشند.
* در صورت ارسال حداقل 1.000.000 تومان پیام صوتی در یکسال هزینه پنل در آن سال رایگان خواهد بود.
* تماس برگشتی بزودی به پلن ها اضافه خواهد شد.

تعرفه ارسال پیام صوتی نوانک

 • به ثابت داخل استان
 • به ثابت خارج استان
 • به موبایل
 • تعرفه ارسال به ازای هر دقیقه
 • 4,5 تومان
 • 33 تومان
 • 62,5 تومان

* ارسال پیام صوتی در پالس‌های 30 ثانیه ای محاسبه خواهد شد.