تعرفه های نوانک را ببینید

لیست قیمت پلن‌های ارسال پیام صوتی

 • شماره
 • کانال
 • شارژ
 • پنل
 • پایه
 • ۹۹۵,۰۰۰ تومان
 • شماره عادی
 • ۸ تماس هزمان
 • ۵۰,۰۰۰ تومان
 • یکساله
 • استاندارد
 • ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان
 • شماره عادی
 • ۲۵ تماس هزمان
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • یکساله
 • حرفه ای
 • ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان
 • شماره رند
 • ۵۰ تماس هزمان
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • یکساله

* مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور اضافه خواهد گرفت.
* افزایش تماس همزمان به بیش از ۸ تماس فقط برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می باشد.
* در صورت تمایل به افزایش تماس همزمان به ازای هر کانال مبلغ ۹۰ هزار تومان محاسبه می شود.
* شماره بصورت مادام العمر در مالکیت مشترک می باشد و هزینه شماره و کانال یکبار پرداخت می باشند.
* در صورت ارسال حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان پیام صوتی در یکسال هزینه پنل در آن سال رایگان خواهد بود.
* تماس برگشتی بزودی به پلن ها اضافه خواهد شد.

تعرفه ارسال پیام صوتی

 • به ثابت داخل استان
 • به ثابت خارج استان
 • به موبایل
 • تعرفه ارسال به ازای هر دقیقه
 • ۴,۵ تومان
 • ۳۳ تومان
 • ۶۲,۵ تومان

* ارسال پیام صوتی در پالس‌های ۳۰ ثانیه ای محاسبه خواهد شد.